Εγκατάσταση δικτύου θέρμανσης με αέριο στην οδό Θαλείας στο Κέντρο Θεσσαλονίκης